ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
  • ISBN :9786163984609
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 244
  • ขนาดไฟล์ : 6.48 MB
ทฤษฎีการจัดการการพัสดุคงคลังและกาประยุกต์ใช้ สำหรับความต้องการแบบเฟ้นสุ่มและแบบไม่ต่อเนื่อง (Inventory Theory and Applications, Stochastic and Discrete Inventory Model) จัดทำขึ้นเพื่อต้องการนำเสนอตัวแบบในการจัดการพัศดุคงคลังทฤษฎีพื้นฐาน ที่สามารถพบและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยธุรกิจการผลิตทั่วไป ในระบบของตัวแปรแบบเฟ้นสุ่ม ที่ลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคำที่มีความไม่แน่นอน และในกรณีที่ความต้องการมีความไม่ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่มาจากการประยุกต์ใช้งานทฤษฎีกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานกรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงแนวทางในการนำเอาทฤษฎีไปปรับใช้ในเชิงการประยุกต์กับปัญหาจริงที่เกิดขึ้น