การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
  • ISBN :9786163981592
  • ภาษา : ภาษาไทย
  • จำนวนหน้า : 99
  • ขนาดไฟล์ : 3.96 MB
การกรองเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นในการผลิตอาหารที่เป็นของเหลว เช่น น้ำผลไม้ น้ำมัน ไวน์ เบียร์ และนำ้เต้าหู้หรือการผลิตอาหารแข็ง เช่น ช็อกโกแลต และน้ำตาลทราย หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกลไกการกรองเพื่อแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลว เครื่องกรองประเภทต่างๆ และหลักการทำงาน นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงการคำนวณด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหารที่เกี่ยวกับการกรอง เช่น การคำนวณเวลาในการกรอง ความดันในเครื่องกรอง และพื้นที่ของเครื่องกรองที่ต้องใช้ในการกรอง เป็นต้น รวมทั้งมีการอธิบายถึงวิธีการทำสมดุลมวลของอาหารหรือสารที่เข้าและออกเครื่องกรอง ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการกรองที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ (เช่น ความหนืด ความหนาแน่น ความใส และความชื้น) เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป