หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN :9786163984043
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 590
  • ขนาดไฟล์ : 33.41 MB
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหนังสือที่จัดการพิมพ์ใหม่จากหนังสือที่ใช้ชื่อว่าหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเติมชื่อหนังสือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน รวมทั้งเป็นการจัดการและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างดี ซึ่งหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดกลไกใหม่ในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้เชิงพาณิชย์ จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมเชิงระบบที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี