สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
  • ISBN :9786163983855
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 328
  • ขนาดไฟล์ : 42.15 MB
ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น หากแต่จะปรับตัวในการจัดการฟาร์มอย่างไรภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แปรปรวนยังคงเป็นอุปสรรคและท้าทายในการเลี้ยงสัตว์ที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวสัตว์เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการภายใต้ความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมของโลก

ฟาร์ม หมู ไก่ นก วัว  สุขภาพ สุกร