การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
  • ISBN :9786163983398
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 298
  • ขนาดไฟล์ : 14.55 MB
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ โดยแจกแจงการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียดพร้อมตัวอย่างนอกจากนี้มีการอธิบายรายละเอียดของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการสัมผัสและการตอบสนองโดยยกตัวอย่างพร้อมกับการแปลความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติทั่วๆไป