พระพุทธรูปล้านนา
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (ม.ล.)
  • ISBN :9786163980151
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 364
  • ขนาดไฟล์ : 15.90 MB
พระพุทธรูปในดินแดนล้านนา แม้จะเป็นที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่ามีที่มาจากคตินิกายเถรวาทจากประเทศอินเดียและศรีลังกา แต่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปของชนชาวล้านนากลับมีลักษณะที่ผสมผสานเอารูปแบบและประเพณีในคติลัทธิมหายานแบบตันตระนิกายวัชรยานเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกไม่ออกไม่ต่างไปจากหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์  การให้ความหมายแท้จริงต่อพระพุทธรูปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันมองข้ามไป (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มดรรชนีค้นชื่อ บุคคล วัด พระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูป)