โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
  • ISBN :9786163983732
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 148
  • ขนาดไฟล์ : 9.69 MB
จากความเชื่อส่วนใหญ่ว่า กินยานานๆ มีผลต่อตับเป็นความจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้ ได้ให้มุมมองรอบด้านในส่วนของโรคตับจากยา ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง