การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
  • ISBN :9786163983633
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 424
  • ขนาดไฟล์ : 12.04 MB
การผลิตสุกร เป็นหนังสือที่ว่าด้วย วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกรพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาสุกรระบบสืบพันธุ์ของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสุกร โรงเรีอน อุปกรณ์และการวางแผนฟาร์มสุกร การวางแผนการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร การบันทึกภายในฟาร์มสุกรของเสียและการจัดการของเสียในฟาร์มสุกร การฆ่าและผลิตภัณฑ์จากสุกรการตลาดสุกร และการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการฟาร์มสุกร ได้แทรกรูปภาพที่เกียวข้องซึ่งได้จากการปฎิบัติงานจริงในฟาร์มของมหาวิทยาลัยและของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การแทรกรูปภาพในขั้นตอนการฆ่า การตัดแต่งซาก และลักษณะของเนื้อสุกร องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ อันจะช่วยให้ผู้บริโภคใช้พิจารณาเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยได้