เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อ.ดร. สิระ สมนาม
  • ISBN :9786163981769
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 172
  • ขนาดไฟล์ : 10.19 MB
ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงการสอนและการวิจัยทางภาษา เพื่อช่วยตอบคำถามบนพื้นที่แห่งความไม่รู้ และเติมเต็มการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์ด้านภาษาและการสอน อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนศาสตร์ด้านวิชาชีพครูให้สมภูมิปณิธาน การสร้างพลเมืองโลกที่มีความสุข