หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
  • ISBN :9786163981035
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 167
  • ขนาดไฟล์ : 3.18 MB
หลักการวิเคราะห์นวนิยามฝรั่งเศส เล่มนี้นำเสนอหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์เรื่องเล่าประเภทนวนิยายเป็นสำคัญ โดยเน้นหนักไปในแนวทาง "กวีศาสตร์" (Poetics หรือ la poetique ในภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งหมายถึงการศึกษากระบวนการภายในของงานวรรณกรรม ทั้งในด้านเทคนิคหรือกลวิธีการเล่าเรื่อง โครงสร้างองค์ประกอบและกลไกของเรื่องเล่า รวมทั้งการศึกษาในแนวทางสัญศาสตร์ (la semiotique) และสัญวิทยา (la semiologie) ด้วย ตัวอย่างตัวบทวรรณกรรมที่ใช้ในการอธิบายเป็นตัวบทที่ตัดตอนมาจากนวนิยายฝรั่งเศสเป็นหลักแต่เนื่องจากหลักการต่างๆ ในการวิเคราะห์นวนิยามนั้นมีความเป็นสากลจึงสามารถนำมาใช้กับวรรณคดีภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย