สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. สุพรรณ ทองคล้อย
  • ISBN :9786163982773
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 133
  • ขนาดไฟล์ : 11.74 MB
หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในด้านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย หรือผู้ใฝ่รู้อื่นๆ นอกจากจะเป็นพื้นความรู้แล้วยังพบได้ว่า คำประพันธ์ร้อยกรองไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะและเอกลักษณ์นั้นผูกพันกับธรรมชาติของภาษาไทยอย่างเห็นได้ชัด คำต่างๆ ในหนังสือนี้จึงแสดงถึงภูมิปัญญาจากรากฐานทางภาษาของชาติ และบางคำก็ล่วงไปสู่ความเป็นสากลอย่างน่าสนใจอีกด้วย