เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  • ISBN :9789746728195
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 216
  • ขนาดไฟล์ : 25.79 MB
เทคนิคโรคพีชเป็นตำราที่มีเนื้อหาหลักด้านทฤษฎีและวิธีปฎิบัติที่สำคัญทางโรคพืชอย่างครบถ้วน เสนอเนื้อหาตั้งแต่เทคนิคพื้นฐาน การใช้เครื่องมือจำเป็นที่มีในห้องปฏิบัติการทางโรคพืช การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ อาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ การปลูกเชื้อ การเก็บรักษาเชื้อ สาเหตุโรคเพื่อใช้ในการทดลองได้อย่างต่อเนื่องโดยเชื้อไม่สูญเสียความสามารถในการทำให้เกิดโรค และรวบรวมตัวอย่าง วิธีการที่ใช้ในการศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืชสำคัญบางชนิด รวมทั้งภาพประกอบการอธิบายตามความเหมาะสมในแต่ละบท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจในการนำไปเป็นพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ