สรีรวิทยา ไม้ดอกประเภทหัว
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังสี
  • ISBN :9789746729734
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 304
  • ขนาดไฟล์ : 9.50 MB
ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต การพักตัว ตลอดจนความต้องการด้านการปลูกเลี้ยง และการเก็บรักษา คุณภาพของหัวที่เก็บเกี่ยวในฤดูปลูกก่อนมีผลต่อการเจริญเติบโต และ การพัฒนาในฤดูถัดไป การศึกษาเกี่ยวกับไม้ดอกประเภทหัวซึ่งส่วนใหญ่มีระยะพักตัว จึง ต้องใช้เวลานานกว่าพืชหลายชนิด ในการได้ข้อมูลเชิงลึก