แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.กรุณำ รักษวิณ
  • ISBN :9786163980403
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 159
  • ขนาดไฟล์ : 4.09 MB
จากลักษณะ “ตึกแถวกาแล” อันดาษดื่นนี้เองทำาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย” กลับมาตั้งคำถามใหม่อีกครั้งว่า ตึกแถวที่จะแสดงความเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ควรเป็นอย่างไร ผู้เขียนได้สรุปงานเขียนทั้งที่เป็นหนังสือและบทความวิจัยของนักวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดอันหลากหลายด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุโรปและเอเชีย รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาสภาพแวดล้อมเพื่อเจาะหาประเด็นแนวคิดที่เหมาะสมใน ส่วนที่จะนำามาปรับใช้ได้กับการศึกษาการเป็นตึกแถวของล้านนา