ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
  • ISBN :9786163981226
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 200
  • ขนาดไฟล์ : 7.45 MB
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง (Inventory Theory and Applications Deterministic and Continuous Inventory Model) ที่นำเสนอในหนังสือฉบับนี้ เป็นการนำเอาทฤษฎีหลักของการจัดการพัสดุคงคลังที่มักถูกนำมาใช้จริงในเชิงปฎิบัติมาทำการอธิบายและแสดงตัวอย่างวิธีการคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจการนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ในการใช้งานจริง รวมไปถึงการนำเสนอกรณีศึกษาจริงที่มีการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์จนเกิดผลสำเร็จ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองให้แก่ผู้อ่านให้สามารถเข้าใจและสามารถนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาจริงได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง รวมไปถึงผู้ที่สนใจศึกษาในทฤษฎีนี้