เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN :9786163980267
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 650
  • ขนาดไฟล์ : 50.89 MB

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและรับมือกับมรสุมวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก มีศักยภาพทดแทนแหล่งปิโตรเลียมได้  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การแปลงสภาพชีวมวล  การแปลงสภาพชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางพลังงานและวัสดุภัณฑ์เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียนเหมาะสำหรับวิศวกร  นักวิจัย นักวิชาการ  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป  ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยเป็นพื้นฐานความรู้ ในการอ้างอิง และการนำไปปฎิบัติได้จริง