การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
  • ISBN :9786163983312
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 326
  • ขนาดไฟล์ : 38.54 MB
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมาก สิ่งหน่ึงท่ีสําคัญในการ พัฒนาการเลี้ยงสุกรของผู้สนใจในการเลี้ยงสุกร ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสัตวบาล สัตวแพทย์ หรือแม้แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเอง จําเป็นต้องทราบ คือ พฤติกรรมของสุกร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรได้ เช่น ช่วยการออกแบบลักษณะของโรงเรียน หรือลักษณะคอก หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการเฝ้าระวัง อาการที่ผิดปกติ (syndromic surveillance) หรืออาการป่วยของ สุกรได้ ซึ่งในบทน้ีจะเป็นการให้ข้อมูลพร้อมตัวอย่างในการนําข้อมูลทางด้านพฤติกรรมท่ีสุกรแสดงออก ไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของสุกรพฤตกิรรมในสุกร การจับบังคับสุกรและ การเคลื่อนย้ายสุกร