ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
  • ISBN :9786163980434
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 94
  • ขนาดไฟล์ : 3.03 MB
รวบรวมความรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรงและจากความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอนหัวข้อระบบสืบพันธุ์สัตว์ในวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบสืบพันธุ์ไก่