การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
  • ISBN :9786163983305
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 284
  • ขนาดไฟล์ : 7.01 MB
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology) ในหนังสือเล่มนี้ใช้คําว่ามาตรการทางสุขภาพ (health care intervention) ครอบคลุมถึง ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์ ขั้นตอนและระบบ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน[1] ปัจจุบันมีมาตรการทางสุขภาพเกิดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศ ที่มีจํากัด ทําให้บทบาทของการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการใหม่ๆ มีความจําเป็นเพิ่มขึ้น ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ (economic evaluation) สามารถนําไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้านสุขภาพ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาและการบริการที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงยารักษาโรค และเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพได้มากขึ้น การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์จึงเป็นการประเมินว่า มาตรการใหม่นั้นมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนหรือไม่ (value for money)