สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สี่สีทั้งเล่ม

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

นิเวศวิทยามนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก

ศิลปกรรมกระจก

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

พิบัติภัย – ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่