ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข>

การประเมินคุณภาพชีวิต

การศึกษาชีวสมมูล

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์