ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

การประเมินทางประสาทสัมผัส

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

วิทยาการข้าวไทย

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร

เครื่องจักรกลงานดิน

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้